some_text

บริษัท สุนทร รีไฟน์เนอร์ จำกัด

       การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม เป็นแหล่งก่อให้เกิดกากของเสียอุตสาหกรรมและขยะจำนวนมากมาย ผลที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ปัญหาด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อโรคอันเป็นปัญหาต่อชุมชนและโดยส่วนรวม และมีผลต่อโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นเรื่อย เนื่องมาจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อระบบนิเวศน์

       ภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญต่อการควบคุมในการทิ้ง ทำลายกากของเสียมากขึ้น และได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว เพื่อควบคุมให้ผู้ก่อกำเนิดกากของเสียและผู้ได้รับกากของเสียไปกำจัดและปฏิบัติให้ถูกต้อง ต้องทำหนังสือยินยอมความรับผิดหากเกิดกรณี กากสูญหาย หกหล่น ทิ้งผิดที่ หรืออื่นๆ จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการกระทำดังกล่าว และมีความผิดตามกฏหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

       บริษัท สุนทร รีไฟน์เนอร์ จำกัด กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้ม ตามแนวทางดังต่อไปนี้

 1. 1.ปฏิบัติตามข้อบังคับพระราชบัญญัติการนิคมฯ กฏหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยขององค์กรอย่างเคร่งครัด
 2. 2.ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการ พนักงาน และชุมชน
 3. 3.เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน
 4. 4.ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 5. 5.ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็น "ศูนย์"
 6. 6.มุ่งเน้นที่จะป้องกันมลพิษ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
 7. 7.สร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องต่อกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

       บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับรับทราบ และจะถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย

การจัดการกากอุตสาหกรรม
 

ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในการจัดการกากอุตสาหกรรม ทั้งอันตรายและไม่อันตราย ว่าจะช่วยในการจัดการในเรื่องการกำจัดกากอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ เราได้ทำการคัดแยดอย่างมีระบบ และเราทำการรีไซเคิลเองด้วยวิธีที่ถูกต้องตามที่กรมโรงงานกำหนด เพื่อให้ผู้ประกอบการวางใจว่ากากของเสียของท่านจะไม่สูญหายหรือถูกทำลายไม่ถูกต้อง

Address

 • บริษัท สุนทร รีไฟน์เนอร์ จำกัด
 • สำนักงานใหญ่
 • Address : 27 หมู่ 1 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
 • Tel : 08-1761-5374
 • Fax : 03-488-1146
 • E-mail : soonthon.k@gmail.com
 • Website : www.strefiner.com

 • สาขาลาดกระบัง
 • SB.Check Tel. 081-3777327

 • สาขาเจมโม
 • SJ.Check Tel. 081-4884501 , 02-7270884